Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lý - Hóa - Công nghệ - Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0367660446
  • Email:
   ntthuyen.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Dương Đình Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh-Địa-TD-GDQP
  • Điện thoại:
   0983830126
  • Email:
   ddmanh.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Lưu Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Sinh - Địa - TD - GDQP
  • Điện thoại:
   0987784774
  • Email:
   ltatuyet.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Lí-Hóa-Công nghệ - Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0976742769
  • Email:
   nvthi.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Toán-Tin
  • Điện thoại:
   0965295225
  • Email:
   httbinh.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn - Sử - GDCD
  • Điện thoại:
   0986352323
  • Email:
   ptblien.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán-Tin
  • Điện thoại:
   0983175007
  • Email:
   httuan.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn-Sử-GDCD
  • Điện thoại:
   01234486284
  • Email:
   nthoan.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Văn-Sử-GDCD
  • Điện thoại:
   0976831299
  • Email:
   lthue.c3mt@bacgiang.edu.vn